Get in touch

Phone: 07732 091 662

Email: hugo@osteoeryri.com

Use the form on the right to book an appointment or for more information.

6 Ashdown House, Riverside Business Park, Benarth Road,
Conwy, LL32 8UB
North Wales, United Kingdom

07732 091 662

Snowdonia Osteo is an osteopathic clinic based in Conwy, North Wales, and run by registered osteopath Hugo Matcham. For anything from back pain, neck pain and sciatica to joint pain, RSI and sports injuries, there's always something I'll be able to do to help. Treating causes, not just symptoms.

Cwestiynau cyffredinol

Heb gael ateb i'ch cwestiwn? Dyma rai o'r pethau y mae pobl yn eu gofyn amlaf.

Cwestiynau cyffredinol

Beth fydd yn digwydd yn ystod fy apwyntiad cyntaf?

Byddaf yn gofyn rhai cwestiynau syml ichi am eich anghysur presennol ac yna mwy o gwestiynau mwy manwl am eich hanes meddygol ac unrhyw feddyginiaeth rydych yn eu cymryd.

Byddaf yna'n gofyn a ydych yn hapus i dynnu rhai o'ch dillad allanol fel bod modd gwneud asesiad corfforol gofalus sy'n cynnwys cyfres o symudiadau syml gan gyffwrdd eich corff yn ysgafn gyda’m dwylo er mwyn asesu sut mae eich corff yn gweithio. Bydd angen ichi dynnu rhai o'ch dillad allanol er mwyn gallu edrych ar a theimlo unrhyw rannau camweithredol ond eich dewis chi yn llwyr ydy hyn ac fe allwn ei drafod ym mhellach bryd hynny os hoffech. Bydd o gymorth os gwisgwch rywbeth sy'n ymestyn yn hawdd er mwyn peidio â gorfod tynnu llawer o'ch dillad ac er mwyn ichi allu symud yn haws. Wrth gwrs, mae croeso ichi ddod â ffrind neu rywun sy'n perthyn ichi gyda chi i'ch apwyntiad os bydd hyn yn gwneud ichi deimlo'n fwy cyfforddus.

Byddaf yna'n rhoi eglurhad ichi dros yr hyn sydd fwyaf tebygol o fod yn achosi eich anghysur, pa driniaeth fyddai'n addas a'r manteision ac unrhyw risgiau posibl o ganlyniad i'r driniaeth honno. Cyn belled â'ch bod yn glir ynglŷn â phopeth hyd at y pwynt hwnnw ac yn hapus i barhau, yna byddwn yn dechrau ar y driniaeth.

Mae'r driniaeth gan amlaf yn dechrau gyda thechnegau ysgafn sy'n rhyddhau ac ymlacio'r cyhyrau a symudiadau rhythmig ar y cymalau er mwyn lliniaru tyndra ar y cyhyrau, llacio'r cymalau a helpu mecanweithiau gwella eich corff eich hun trwy roi hwb i'r cyflenwad gwaed a nerf i'r meinweoedd hynny. Efallai caiff triniaeth ar y cefn neu gymalau hefyd ei chyflawni lle bo'n briodol, sef symudiad byr, sydyn sy'n helpu i annog y cymalau i weithio'n arferol unwaith eto. Caiff hyn ei drafod gyda chi yn gyntaf bob tro. Ni chaiff fyth ei wneud heb ei egluro ichi a chyn derbyn eich caniatâd.

Ar ddiwedd y sesiwn byddwn yn trafod eich cynllun triniaeth a rheoli a bydd hyn gan amlaf yn cynnwys rhoi rhai ymarferion ichi fynd gyda chi ac efallai ychydig o gyngor ar sut allwch chi fynd i'r afael â'r problemau yn eich amser eich hun o ddydd i ddydd. Mewn sawl ffordd dyma'r rhan bwysicaf o'ch triniaeth ac mae wrth wraidd beth yn union ydy osteopatheg; eich galluogi i barhau i wella yn eich amser eich hun a throsglwyddo perchnogaeth o'ch adferiad yn raddol atoch chi dros gyfnod eich cynllun triniaeth a rheoli. Yn syml, y cleifion sy'n dilyn y cyngor adfer gan amlaf ydy'r rhai sy'n gwella yn gynt ac yn gallu cadw'r posibilrwydd y bydd y broblem yn dychwelyd i ffwrdd am gyfnod hirach. Byddwch yn ennill cymaint ag y rhowch i mewn.

Pa mor hir fydd fy apwyntiad?

Gyda chleifion newydd gall eich sesiwn bara hyd at awr a bydd yn cynnwys sgwrs gychwynnol, triniaeth ac yna ychydig funudau ar y diwedd yn mynd trwy eich cynllun rheoli ac unrhyw ymarferion perthnasol a chyngor fydd arnoch eu hangen i fynd gyda chi. Bydd sesiynau dilynol yn para rhyw 30 munud ac yn canolbwyntio'n bennaf ar driniaeth oherwydd byddwn wedi mynd i'r afael â'r rhan fwyaf o'r drafodaeth mewn manylder eisoes yn ystod eich sgwrs gychwynnol. Ar ddiwedd pob sesiwn byddwn yn treulio ychydig funudau yn adolygu'ch cynllun rheoli ac yn gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol.

Sawl triniaeth fydd arna i'w hangen?

Bydd faint o driniaeth fydd ei angen yn dibynnu ar y person, ar natur yr anghysur, a pha mor hir y mae wedi bod yn bresennol, ac ar faint o amser ac ymdrech rydych yn fodlon ei fuddsoddi yn eich adferiad eich hun. Mae modd amcangyfrif pa mor hir gall gymryd ichi adfer yn ôl profiad, ond mae pawb yn ymateb yn wahanol i driniaeth ac nid pawb sy'n dewis dilyn dull rhagweithiol yn eu hamser eu hun. Fy nod ydy peidio â'ch rhwymo i gynllun triniaeth hir dymor; caiff eich cynnydd ei drafod a'i ailasesu yn ystod pob apwyntiad gyda'r bwriad bob tro o geisio lleihau eich dibyniaeth ar driniaeth a rhoi ichi'r modd i allu rheoli'ch adferiad eich hun yn ogystal â'ch lles yn y dyfodol. Y cleifion sy'n gweithio galetaf gan amlaf ydy'r rhai sy'n gweld y canlyniadau gorau.

Fydda i'n teimlo'n well yn syth?

Bydd hyn yn dibynnu ar y person ac ar natur yr anghysur. Mae'r rhan fwyaf o gleifion yn tueddu i brofi ychydig o welliant yn gynnar yn ystod eu cynllun triniaeth a rheoli ond yn gyffredinol yr hirach byddwch wedi bod yn dioddef yr anghysur yr hirach bydd yn cymryd i wella'n sylweddol. Bydd nifer fach o gleifion efallai yn teimlo'n stiff neu yn boenus ddiwrnod neu ddau ar ôl y driniaeth, teimlad tebyg i boen ar ôl gwneud ymarfer corff. Mae hyn yn gwbl arferol i rai cleifion ond mae croeso ichi gysylltu gyda mi os oes gennych chi unrhyw bryderon ar ôl eich apwyntiad.

Ydy osteopatheg yn ddiogel?

Ydy, mae osteopatheg yn ddull anymledol o ofal iechyd sy'n cynnwys technegau llacio ac ysgafn ar feinweoedd meddal sydd wedi helpu pobl oresgyn poen ac anghysur. Byddwn yn treulio amser yn trafod natur eich anghysur a sut mae'n cael effaith ar eich bywyd a'ch amgylchiadau eich hun. Cewch eglurhad dros beth ydy'r peth mwyaf tebygol sy'n achosi eich anghysur, beth ydy'r dewisiadau triniaeth gorau i chi ac unrhyw risgiau posibl all fod yn gysylltiedig. Cewch yna gyfle i drafod unrhyw bryderon fydd gennych efallai a holi sut bydd eich cynllun triniaeth a rheoli yn mynd yn ei flaen. Ni chaiff unrhyw beth ei wneud cyn sicrhau eich bod yn deall popeth yn iawn a'ch bod wedi rhoi eich caniatâd.

Ydy triniaeth yn boenus?

Nac ydy, mae triniaeth yn cynnwys technegau meinwe meddal ac ynganiadol ysgafn sy'n eich ymlacio yn gyffredinol a chan amlaf ddim yn boenus. Wedi dweud hynny, mae gan bawb ganfyddiad gwahanol o beth sy'n gyfforddus a beth sydd ddim, felly byddaf bob tro'n gofyn ydy'r driniaeth yn gyfforddus ai peidio ichi. Yn y bôn, y pethau pwysicaf ydy eich lles a pha mor gyfforddus ydych chi, felly peidiwch â bod ofn mynegi'r hyn rydych yn ei deimlo.

A ddylwn i gymryd tabledi sy'n lleddfu poen?

Gall tabledi lleddfu poen fod yn ddefnyddiol yn y tymor byr ond ni fyddant yn mynd at wraidd y broblem ac fe allant yn aml arwain at sgîl-effeithiau anghyfleus er enghraifft, poen bol, teimlo'n gysglyd a theimlo’n sâl. Mae hi bob tro'n fuddiol adnabod a delio gyda'r broblem ei hun er mwyn lleihau eich anghysur presennol a rhwystro unrhyw broblemau hir dymor rhag datblygu.

Pa gymwysterau neu hyfforddiant sydd gan osteopath?

Mae hi'n anghyfreithlon ymarfer fel osteopath oni bai eich bod wedi cwblhau'r cwrs gradd 5 mlynedd ac wedi cofrestru gyda'r Cyngor Osteopatheg Cyffredinol, y corff llywodraethu ar gyfer osteopathiaid.

Oes angen imi siarad gyda fy meddyg teulu yn gyntaf?

Mae osteopathiaid yn brif ymarferwyr gofal iechyd felly does dim angen ymgynghori gyda'ch meddyg teulu cyn eich apwyntiad er, efallai eich bod yn dymuno gwneud hynny. A dweud y gwir, bydd y rhan fwyaf o feddygon teulu yn cyfeirio eu cleifion at osteopath fel mater o arfer os ydyn nhw'n teimlo bod y broblem yn gyhyrysgerbydol mewn natur a bod modd ei rheoli heb feddyginiaeth.

Ydy osteopath yn gallu fy nghyfeirio at arbenigwr arall lle bo'n briodol?

Ydy, os yn briodol, gall osteopath gyfeirio cleifion at arbenigwr arall er enghraifft, llawfeddyg orthopedig neu riwmatolegwyr neu eich cyfeirio at adran dynnu lluniau er enghraifft pelydr-x neu sgan MRI. Mae modd gwneud hyn naill ai trwy eich meddyg teulu neu yn uniongyrchol gyda'r arbenigwr a bydd hyn yn digwydd dim ond ar ôl trafod y peth gyda chi yn gyntaf a chael eich caniatâd.

Ydw i'n gallu derbyn osteopatheg yn ystod beichiogrwydd?

Ydych, mae osteopatheg yn ddiogel ac yn ysgafn a gall fod yn fuddiol iawn yn ystod beichiogrwydd gan fod y corff yn mynd trwy nifer o newidiadau corfforol yn ystod y tymor all achosi anghysur. Yn ystod eich sgwrs gychwynnol byddaf yn gofyn ichi am gyfnod eich beichiogrwydd a'r nifer o sganiau ac apwyntiadau rydych chi wedi'u cael, felly gwnewch yn siŵr fod gennych chi'r wybodaeth yna ar gael.

Ydw i'n gallu derbyn osteopatheg ar ôl derbyn triniaeth?

Ydych, yn y rhan fwyaf o achosion gall osteopath eich trin ar ôl triniaeth, mewn gwirionedd gall triniaeth osteopatheg wneud gwahaniaeth sylweddol i gyflymder ac ansawdd eich adferiad trwy roi hwb i'r prosesau adfer ac iachau. Mewn sawl achos, mae cleifion wedi gallu hyd yn oed osgoi derbyn triniaeth yn y lle cyntaf gan eu bod wedi derbyn triniaeth reolaidd sy'n cadw'r cyhyrau a'r cymalau wedi ymlacio, yn sefydlog a chytbwys.

Ydy osteopatheg yn gallu helpu i wella fy mherfformiad chwaraeon?

Ydy, yn dibynnu ar beth ydy eich disgyblaeth, fe allwn adnabod unrhyw wendidau neu ddiffyg cydbwysedd strwythurol fyddai efallai wedi achosi'r broblem rydych chi'n ei dioddef. Fe allwn yna lunio cynllun triniaeth a rheoli fydd o gymorth ichi wella cyn gynted â phosibl a rhwystro eich problem rhag dychwelyd eto.

Ydy osteopatheg yn addas i blant a phobl ifanc?

Ydy, mae plant a phobl ifanc yn newid llawer yn gorfforol wrth iddyn nhw dyfu ac felly yn gallu dioddef o anghysur yn aml, yn enwedig os ydyn nhw'n chwarae llawer o chwaraeon. Mae'r corff ifanc yn dal i ddatblygu ac yn fwy tringar felly byddai dull mwy ysgafn ac ynganiadol yn cael ei ddefnyddio yn ystod triniaeth. Mae'n rhaid i rywun arall fod yno pan fydd plant dan 16 oed yn derbyn triniaeth, felly a fyddech chi cystal â bod yn barod i ddod gyda'ch plentyn i'r driniaeth os gwelwch yn dda.

Beth fydd yn digwydd i'r wybodaeth gaiff ei thafod yn ystod fy apwyntiad?

Mae'r holl wybodaeth gaiff ei chasglu yn ystod eich sgwrs gychwynnol, unrhyw driniaeth ar ôl hynny a rheolaeth barhaol yn gwbl gyfrinachol. O bryd i'w gilydd efallai y bydd hi'n angenrheidiol ymgynghori gyda'ch meddyg teulu neu arbenigwr arall o ryw fath ond bydd hyn yn digwydd dim ond ar ôl trafod y peth gyda chi yn gyntaf ac ar ôl derbyn eich caniatâd.

Mae mwy o fanylion i'w cael ar dudalen datganiad preifatrwydd Snowdonia Osteo, ynglyn a pha wybodaeth personol sy'n cael ei gasglu, sut mae wedyn yn cael ei ddefnyddio, yr amodau cyfyngedig sy'n golygu y caiff ei ddatgelu, a sut mae'n cael ei gadw'n ddiogel.


Os hoffech chi wybod unrhyw beth arall mae croeso ichi fy ffonio, anfon e-bost ata i neu gysylltu gyda mi gan ddefnyddio'r ffurflen sydd ar waelod y dudalen 'CYSYLLTU AC ARCHEBU'. Rydw i'n hapus i ateb eich cwestiynau ar-lein neu drefnu amser i gael sgwrs sydyn dros y ffôn.