Get in touch

Phone: 07732 091 662

Email: hugo@osteoeryri.com

Use the form on the right to book an appointment or for more information.

6 Ashdown House, Riverside Business Park, Benarth Road,
Conwy, LL32 8UB
North Wales, United Kingdom

07732 091 662

Snowdonia Osteo is an osteopathic clinic based in Conwy, North Wales, and run by registered osteopath Hugo Matcham. For anything from back pain, neck pain and sciatica to joint pain, RSI and sports injuries, there's always something I'll be able to do to help. Treating causes, not just symptoms.

Osteopatheg

Popeth sydd arnoch angen ei wybod am osteopatheg, beth mae'n ceisio ei gyflawni, cyflyrau gall elwa ohono, beth i'w ddisgwyl o'ch apwyntiad a sut caiff eich triniaeth ei rheoli.

Beth ydy osteopatheg?

Mae osteopatheg yn mynd ochr yn ochr â ffisiotherapi a cheiropracteg fel prif alwedigaeth gofal iechyd sydd wedi'i reoleiddio'n llawn gan y llywodraeth ers Deddf Osteopathiaid 1993.

IMG_5854.jpg

Mae osteopatheg a wnelo â deall a thrin prif achosion poen yn hytrach na'r symptomau yn unig. Mae pob claf yn wahanol ac yn dilyn bywydau gwahanol sydd wedi rhoi gofynion gwahanol ar y corff. Yn hytrach na dim ond trin eich symptomau presennol (er, mi fydda i'n gwneud hynny wrth gwrs) byddaf yn anelu at geisio adnabod unrhyw ffactorau mecanyddol, ystumiol, amgylcheddol neu ffordd o fyw sydd efallai yn cael effaith ar eich lles cyffredinol ac yn eich rhwystro rhag bod ar eich gorau. Byddaf yn eich helpu i ddeall yr hyn sy'n digwydd er mwyn ichi allu rheoli'r broblem eich hun yn y tymor byr a'i rhwystro rhag dychwelyd yn yr hir dymor yn lle gorfod dibynnu ar driniaeth.

Faint bynnag ydy'ch oedran a beth bynnag sy'n eich cadw'n brysur o ddydd i ddydd, mae rhywbeth alla i'w wneud bron iawn bob tro i'ch helpu gyda'ch anghysur.


Pa fath o anghysur mae osteopathiaid yn eu trin?

IMG_5821.jpg

Mae osteopatheg a wnelo fwy na dim ond trin poen cefn cyffredin; gall hefyd helpu i drin a rheoli llawer o gyflyrau eraill er enghraifft:

  • Uncomplicated, mechanical neck pain

  • Sciatica

  • Joint pain

  • Arthritic pain

  • Frozen shoulder / shoulder and elbow pain / tennis elbow (lateral epicondylitis) arising from associated musculoskeletal conditions of the back and neck

  • Rheumatic pain

  • Muscle spasms

  • Neuralgia

  • Minor sports injuries

Weithiau bydd poen yn dod i'r golwg o ganlyniad i ddigwyddiad penodol ond yn amlach na pheidio, mae'n deillio o gyfuniad o gamweithrediadau mecanyddol, ystum gwael, arferion gweithio a byw anfanteisiol a cholli cryfder a hyblygrwydd yn gyffredinol. Mae osteopatheg yn ceisio darganfod pa rannau o'ch corff gaiff eu cyfaddawdu a pha rannau o'ch bywyd a'r amgylchedd sy'n rhwystro mecanweithiau gwella naturiol eich corff rhag eich dychwelyd at iechyd.

Er bod osteopathiaid yn bennaf yn therapyddion sy'n gweithio â llaw, rydym hefyd wedi ein hyfforddi i adnabod unrhyw argyfwng clinigol a chyfeirio rhywun am astudiaeth bellach neu driniaeth lle bo'n briodol.


Beth i'w ddisgwyl yn ystod eich apwyntiad

Gyda chleifion newydd gall eich sesiwn bara hyd at awr a bydd yn cynnwys sgwrs gychwynnol, triniaeth ac yna ychydig funudau ar y diwedd yn mynd trwy eich cynllun rheoli ac unrhyw ymarferion perthnasol a chyngor fydd arnoch eu hangen i fynd gyda chi. Bydd sesiynau dilynol yn para rhyw 30 munud ac yn canolbwyntio'n bennaf ar driniaeth oherwydd byddwn wedi mynd i'r afael â'r rhan fwyaf o'r drafodaeth mewn manylder eisoes yn ystod eich sgwrs gychwynnol. Ar ddiwedd pob sesiwn byddwn yn treulio ychydig funudau yn adolygu'ch cynllun rheoli ac yn gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol.

Byddaf yn gofyn rhai cwestiynau syml ichi am eich anghysur presennol ac yna mwy o gwestiynau mwy manwl am eich hanes meddygol ac unrhyw feddyginiaeth rydych yn eu cymryd.

Byddaf yna'n gofyn a ydych yn hapus i dynnu rhai o'ch dillad allanol fel bod modd gwneud asesiad corfforol gofalus sy'n cynnwys cyfres o symudiadau syml gan gyffwrdd eich corff yn ysgafn gyda’m dwylo er mwyn asesu sut mae eich corff yn gweithio. Bydd angen ichi dynnu rhai o'ch dillad allanol er mwyn gallu edrych ar a theimlo unrhyw rannau camweithredol ond eich dewis chi yn llwyr ydy hyn ac fe allwn ei drafod ym mhellach bryd hynny os hoffech. Bydd o gymorth os gwisgwch rywbeth sy'n ymestyn yn hawdd er mwyn peidio â gorfod tynnu llawer o'ch dillad ac er mwyn ichi allu symud yn haws. Wrth gwrs, mae croeso ichi ddod â ffrind neu rywun sy'n perthyn ichi gyda chi i'ch apwyntiad os bydd hyn yn gwneud ichi deimlo'n fwy cyfforddus.

Byddaf yna'n rhoi eglurhad ichi dros yr hyn sydd fwyaf tebygol o fod yn achosi eich anghysur, pa driniaeth fyddai'n addas a'r manteision ac unrhyw risgiau posibl o ganlyniad i'r driniaeth honno. Cyn belled â'ch bod yn glir ynglŷn â phopeth hyd at y pwynt hwnnw ac yn hapus i barhau, yna byddwn yn dechrau ar y driniaeth.

Mae'r driniaeth gan amlaf yn dechrau gyda thechnegau ysgafn sy'n rhyddhau ac ymlacio'r cyhyrau a symudiadau rhythmig ar y cymalau er mwyn lliniaru tyndra ar y cyhyrau, llacio'r cymalau a helpu mecanweithiau gwella eich corff eich hun trwy roi hwb i'r cyflenwad gwaed a nerf i'r meinweoedd hynny. Efallai caiff triniaeth ar y cefn neu gymalau hefyd ei chyflawni lle bo'n briodol, sef symudiad byr, sydyn sy'n helpu i annog y cymalau i weithio'n arferol unwaith eto. Caiff hyn ei drafod gyda chi yn gyntaf bob tro. Ni chaiff fyth ei wneud heb ei egluro ichi a chyn derbyn eich caniatâd.

Ar ddiwedd y sesiwn byddwn yn trafod eich cynllun triniaeth a rheoli a bydd hyn gan amlaf yn cynnwys rhoi rhai ymarferion ichi fynd gyda chi ac efallai ychydig o gyngor ar sut allwch chi fynd i'r afael â'r problemau yn eich amser eich hun o ddydd i ddydd. Mewn sawl ffordd dyma'r rhan bwysicaf o'ch triniaeth ac mae wrth wraidd beth yn union ydy osteopatheg; eich galluogi i barhau i wella yn eich amser eich hun a throsglwyddo perchnogaeth o'ch adferiad yn raddol atoch chi dros gyfnod eich cynllun triniaeth a rheoli. Yn syml, y cleifion sy'n dilyn y cyngor adfer gan amlaf ydy'r rhai sy'n gwella yn gynt ac yn gallu cadw'r posibilrwydd y bydd y broblem yn dychwelyd i ffwrdd am gyfnod hirach. Byddwch yn ennill cymaint ag y rhowch i mewn.

Bydd ychydig o gleifion efallai yn teimlo'n stiff neu yn boenus ddiwrnod neu ddau ar ôl derbyn triniaeth, teimlad tebyg i boen ar ôl gwneud ymarfer corff. Mae hwn yn beth arferol i rai cleifion ond mae croeso ichi gysylltu os bydd gennych chi unrhyw bryderon ar ôl eich apwyntiad.

Bydd faint o driniaeth fydd ei angen yn dibynnu ar y person, ar natur yr anghysur, a pha mor hir y mae wedi bod yn bresennol, ac ar faint o amser ac ymdrech rydych yn fodlon ei fuddsoddi yn eich adferiad eich hun. Mae modd amcangyfrif pa mor hir gall gymryd ichi adfer yn ôl profiad, ond mae pawb yn ymateb yn wahanol i driniaeth ac nid pawb sy'n dewis dilyn dull rhagweithiol yn eu hamser eu hun. Fy nod ydy peidio â'ch rhwymo i gynllun triniaeth hir dymor; caiff eich cynnydd ei drafod a'i ailasesu yn ystod pob apwyntiad gyda'r bwriad bob tro o geisio lleihau eich dibyniaeth ar driniaeth a rhoi ichi'r modd i allu rheoli'ch adferiad eich hun yn ogystal â'ch lles yn y dyfodol. Y cleifion sy'n gweithio galetaf gan amlaf ydy'r rhai sy'n gweld y canlyniadau gorau.

Mae'r holl wybodaeth gaiff ei chasglu yn ystod eich sgwrs gychwynnol, unrhyw driniaeth ar ôl hynny a rheolaeth barhaol yn gwbl gyfrinachol. O bryd i'w gilydd efallai y bydd hi'n angenrheidiol ymgynghori gyda'ch meddyg teulu neu arbenigwr arall o ryw fath ond bydd hyn yn digwydd dim ond ar ôl trafod y peth gyda chi yn gyntaf ac ar ôl derbyn eich caniatâd.


Os hoffech chi wybod unrhyw beth arall mae croeso ichi fy ffonio, anfon e-bost ata i neu gysylltu gyda mi gan ddefnyddio'r ffurflen sydd ar waelod y dudalen 'CYSYLLTU AC ARCHEBU'. Rydw i'n hapus i ateb eich cwestiynau ar-lein neu drefnu amser i gael sgwrs sydyn dros y ffôn.